Zeszyt 4/2022

Pamiętnik Literacki 4 / 2022

Zeszyt 4/2022

Zeszyt dedykowany Profesor Aleksandrze Okopień-Sławińskiej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Przegląd Bibliograficzny z. 4_2022

Plik z zawartością zeszytu

Miejsca zapalne
Przestrzenie wojenne Leopolda Buczkowskiego

Plik z tekstem

Artykuł jest próbą rekonstrukcji skomplikowanej biografii wojennej Leopolda Buczkowskiego, która pozostaje dziś najsłabiej opracowanym okresem jego życia. Posługując się dostępnymi źródłami, w szczególności ustaleniami Justyny Staroń, Zygmunta Trziszki, Jana Tomkowskiego i Hanny Kirchner, a także wypowiedziami samego pisarza, autor szkicu odtwarza życie Buczkowskiego do wybuchu drugiej wojny światowej – dzieje kampanii wrześniowej, lata spędzone we wsi Podkamień, działalność konspiracyjną, udział w powstaniu warszawskim – oraz po wojnie, kiedy to powstawał i ukończony został Czarny potok. Pytając o niejasne miejsca w życiorysie Buczkowskiego, autor próbuje ustalić najprawdopodobniejszą wersję wydarzeń i wskazuje na te zagadnienia, którym należałoby w przyszłości poświęcić więcej uwagi.

Leo Lipski: od topografii wnętrza do geografii wyobrażonej

Plik z tekstem

Artykuł jest próbą odczytania twórczości Leo Lipskiego (inaczej niż robiono to dotychczas) poprzez kategorie przestrzenne i narzędzia geopoetyki. Wskazuje na istotną ewolucję, jaka dokonywała się w tym pisarstwie, polegającą na odejściu od penetrowania doświadczeń wewnętrznych ku geograficznym dominantom organizującym sensy kolejnych dzieł. Odwołując się do pojęć wprowadzonych wcześniej przez badaczy w innym kontekście (Małgorzaty Czermińskiej „miejsce autobiograficzne” i Edwarda Saida „geografia wyobrażona”), proponuje uzupełnienie taksonomii pierwszego z nich o kategorię „miejsca traumatycznego”, w przypadku zaś drugiego wskazuje na możliwość innych zastosowań. W prozie Lipskiego geografia wyobrażona manifestuje się bowiem poprzez kreację „miejsca wyobrażonego uprawdopodobnionego”. Kategorie te pozwalają także widzieć prozę Lipskiego jako szczególny przypadek literatury wygnańców.

Powieść mityczna o Zagładzie
Uwagi wstępne

Plik z tekstem

Artykuł dotyczy rodzącego się w literaturze polskiej zjawiska powieści mitycznej o Zagładzie i jego związków z krytyką afektywną oraz kiczem holokaustowym. Budzący wiele wątpliwości w porównaniu z, częściowo opisanymi, powieściami popularnymi sukces takich książek jak „Król”, a szczególnie „Królestwo” Szczepana Twardocha (traktowanych jako przykładowy materiał badawczy) daje szansę przemyślenia zarówno kategorii samego kiczu, jak i jego możliwych związków z teorią afektów, inspirującą przedstawicieli studiów holokaustowych.

„...dziś w stanie pola na tablicy nie ma ani jednego juda”
„Erntefest” w grypsach z Majdanka

Plik z tekstem

Artykuł opisuje zbrodnię na ponad 18 tysiącach Żydów popełnioną w obozie koncentracyjnym na Majdanku. Ukryta pod kryptonimem „Erntefest [Dożynki]” egzekucja miała miejsce 3 XI 1943 i stanowiła ostatnią odsłonę akcji „Reinhard”, systematycznego mordu na Żydach na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Zbrodnia została opisana w dziesiątkach obozowych wspomnień, przeważnie niepublikowanych, oraz kilkunastu grypsach, które stanowią osnowę artykułu. To przede wszystkim listy Henryka Jerzego Szcześniewskiego oraz Henryka Wieliczańskiego (Izraela Halperna), regularnie korespondujących z bliskimi za pośrednictwem robotników cywilnych zatrudnianych w obozie. Znakomity przykład obozowej literatury dokumentu osobistego.

Zagłada gatunków według Wiktora Woroszylskiego – czyli (nie) więcej niż egzemplifikacja

Plik z tekstem

Artykuł stanowi wielokontekstową interpretację wiersza Wiktora Woroszylskiego „Zagłada gatunków”, napisanego w 1966 roku, a opublikowanego cztery lata później w tomie pod tym samym tytułem. Autorka odnosi utwór do realiów i warunków, w jakich powstawał (m.in. do nastrojów antysemickich), zestawia go z pozostałymi utworami poety, zwłaszcza z sylwiczną prozą autobiograficzną „Literatura. Powieść” (1977), dalej dowodzi, że wiersz wyprzedza rozpoznania na temat analogii między mechanizmami wykluczania pewnych grup etnicznych, prowadzącymi do ich eksterminacji, a przyzwoleniem na zabijanie zwierząt. Podkreślając wagę nowatorskiej swego czasu, dziś niesłusznie zapominanej książki Antoniny Leńkowej „Oskalpowana Ziemia” (1961), na którą Woroszylski bezpośrednio się powołuje, autorka artykułu wskazuje na aktualność i nośność omawianego utworu dla literaturoznawczej refleksji nad antropocenem (można by się nawet zastanawiać, czy nie jest to pierwszy polski wiersz poświęcony temu zjawisku), ciekawie rezonuje on m.in. z pracami Ewy Bińczyk, Dipesha Chakrabarty’ego i Elizabeth Kolbert, a jednocześnie przechowuje relikty antropocentrycznej optyki, dając wgląd w ograniczenia wyobraźni zbiorowej i indywidualnej. Niemniej w subwersywnej lekturze okazuje się ważkim głosem na rzecz deantropocentryzacji studiów nad genocydami.

Wokół wiersza „Kobiety internowane” Wiktora Woroszylskiego

Plik z tekstem

Artykuł stanowi próbę przyjrzenia się doświadczeniu internowania z perspektywy kobiet. Punktem wyjścia jest wiersz Wiktora Woroszylskiego „Kobiety internowane”, utrzymany w poetyce typowej dla poezji stanu wojennego (scharakteryzowanej w pracach Danuty Dąbrowskiej i Janusza Sławińskiego). Wiersz oraz zapiski Woroszylskiego z dziennika prowadzonego w obozie internowania zostają poddane paralelnej lekturze wraz z zapiskami i wspomnieniami autorstwa kobiet. Twórczość ta stanowi nie tylko świadectwo, ale też dokument świadomości autorek i autorów, utrwalający stereotypowy obraz podziału ról płciowych oraz wykorzystywanie gotowych klisz w budowaniu własnej relacji ze zdarzeń postrzeganych jako znaczące dla państwa i narodu.

„Czerwone Ewy”
Sowiecka emancypacja na łamach polskiej prasy międzywojennej (rozpoznanie wstępne)

Plik z tekstem

Artykuł jest przeglądem figur i obrazów kobiet rosyjskich, jakie reprodukowano w międzywojennym polskim dyskursie prasowym. Stanowi próbę reinterpretacji znaczenia tych obrazów, próbą zdekonstruowania zniekształcających je stereotypów płciowych. Analiza ocen zjawiska emancypacji w Kraju Rad zapisanych w polskiej prasie międzywojennej koncentruje się na omówieniu zagadnienia emancypacji poprzez pracę oraz podejmowania przez Rosjanki ról męskich, m.in. militarnych. W ten sposób polsko-rosyjskie kontakty kulturalne zostały pokazane jako zaburzone przez uwikłanie w polskie modele ról genderowych i wspierające się na nich idee polskiej tożsamości, zdeformowane przez męską wersję polskiego kanonu narodowego, patriarchalny porządek społeczny, oparty na relacji władzy, siły i przemocy.

Kępińskiego narracja o człowieku

Plik z tekstem

Artykuł jest próbą spojrzenia na książki Antoniego Kępińskiego, wybitnego psychiatry, z perspektywy  komunikacyjnej i stylistycznej, której dotąd w omówieniach jego dzieła nie uwzględniano. Stanowi też rekonstrukcję obrazu świata człowieka i choroby psychicznej w dziele  Kępińskiego, traktowanej jako efekt zaburzenia wymiany informacji między podmiotem a światem zewnętrznym. Kępiński w opisie choroby używał terminologii medycznej, lecz posługiwał się także prostymi metaforami i porównaniami, pozwalającymi lepiej  rozumieć stan psychiczny chorego, co z pewnością przyczyniło się do popularności dzieła tego psychiatry wśród czytelników, którzy nie zajmują się zawodowo zagadnieniami psychiatrii i psychologii. Styl książek Kępińskiego motywowany był dążeniem do takiego mówienia o chorobie psychicznej i chorym, które nie redukuje choroby do jednej z kategorii znanych z obowiązujących klasyfikacji medycznych, co z kolei przywraca choremu podmiotowość.

Antysemicki kontekst znaczenia czasownika „obrażać”
Objaśnienie historyczno-kognitywne

Plik z tekstem

Celem artykułu jest przedstawienie modelu zmiany znaczeniowej czasownika obrażać na gruncie koncepcji przestrzeni mentalnych wypracowanej w lingwistyce kognitywnej. Przyjęcie założenia, iż procesy zmiany znaczeń leksemów są wywoływane przez zmiany językowych obrazów świata, kodowanych w przestrzeniach mentalnych użytkowników języka, skłania do postawienia hipotezy, że upowszechniające się w społeczeństwie polskim przekonania antysemickie (antyjudaistyczne) w XV i XVI wieku wywołały proces specyfikacji znaczenia badanego czasownika. Można bowiem wykazać, że w wyniku amalgamacji pierwotnej przestrzeni mentalnej czasownika obrażać z przestrzenią mentalną czasownika obrzezać doszło do ukonstytuowania obecnego znaczenia analizowanego leksemu w jego funkcji oznaczania czynności znieważania kogoś.

Tajemnice rodzinne Stefana Żeromskiego
Rewelacje z Moskwy

Plik z tekstem

Artykuł powstał w odpowiedzi na niezwykły apel, jaki pojawił się w rosyjskim Internecie w sierpniu 2019. Moskwiczanka Julia Jakowlewa, praprawnuczka Aleksandry z Żeromskich Karpowej, zwróciła się z pytaniem do internautów, którzy mogą mieć jakąś wiedzę na temat, czy ta jej praprababcia mogła być siostrą polskiego pisarza Stefana Żeromskiego – i z prośbą o dodatkowe wiadomości dotyczące tej kwestii. Dzięki łańcuchowi życzliwych pośredników udało się nawiązać z nią kontakt, a potem uzyskać od niej wiele informacji oraz skanów dokumentów biograficznych – i napisać artykuł przedstawiający dramatyczne dzieje starszej siostry Żeromskiego.

Jeśli nie humaniści, to kto?
Kilka słów o „Prozie wybranej” Leo Lipskiego (Wołowiec 2022)

Plik z tekstem

Artykuł omawia etyczne aspekty opublikowania przez Wydawnictwo „Czarne” tomu „Proza wybrana” Leo Lipskiego w opracowaniu Agnieszki Maciejowskiej. Zwraca uwagę na problemy z dochowaniem karencji w odniesieniu do intymnych listów pisarza kierowanych do Ireny Lewulis. Listy te, zgodnie z życzeniem Łucji Gliksman, przyjaciółki i opiekunki autora „Piotrusia”, miały zostać udostępnione czytelnikom po upływie 25 lat od momentu przekazania ich do Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukazały się jednak w wyborze Maciejowskiej wcześniej, bo już w 2022 roku. Pojawia się pytanie, dlaczego przy ich edycji nie zastosowano się do woli osoby przekazującej do archiwum listy miłosne Lipskiego.

Zalety i słabości myślenia contra
Rec.: Tomasz Żukowski, Pod presją. Co mówią o Zagładzie ci, którym odbieramy głos. Warszawa 2021

Plik z tekstem

Autor recenzji omawia monografię Tomasza Żukowskiego zatytułowaną „Pod presją. Co mówią o Zagładzie ci, którym odbieramy głos”; ukazuje zalety i słabości myślenia wbrew przyjętym sądom na temat relacji polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej.

Bez pośrednictwa interpretacji
Rec.: Sławomir Jacek Żurek, Odpamiętywanie polsko-żydowskie. Szkice – studia – interpretacje. Lublin 2021. „Źródła i Monografie”. [T.] 517

Plik z tekstem

Autorka recenzji książki Sławomira Jacka Żurka „Odpamiętywanie polsko-żydowskie. Szkice – studia – interpretacje” (2021) omawia szczegółowo kontekst historyczno- oraz teoretycznoliteracki związany z tą publikacją. Zwraca uwagę na jej syntetyczny charakter i liczne niespójności, które czynią studium Żurka pracą ambitną w zamierzeniach, ale w wielu miejscach pękniętą bądź niedopowiedzianą.

Pierwszy rekonesans
Rec.: Arkadiusz Morawiec, Literatura polska wobec ludobójstwa. Rekonesans. Łódź 2018

Plik z tekstem

Książka Arkadiusza Morawca „Literatura polska wobec ludobójstwa. Rekonesans” (2018) to zbiór studiów poświęconych tekstom mówiącym o Zagładzie oraz kilku innych aktach ludobójstwa (od rzezi Ormian po rzeź w Somalii). Autor skupia się na analizie filologicznej, błyskotliwie śledząc wybrane wątki i pokazując ich pochodzenie, ale powstrzymując się od interpretacji. Studia dotyczące konkretnych tekstów lub ich fragmentów nie tworzą panoramy tematu w literaturze polskiej. Książka nie stawia także pytań na temat zależności między narracjami o Zagładzie a narracjami o innych aktach ludobójstwa (tych, które rozegrały się z dala od Polski) ani o kulturowe uwarunkowania takich narracji.

Scalanie Ficowskiego
Rec.: Jerzy Kandziora, Poeta w labiryncie historii. Studia o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego. Gdańsk 2017

ww

Recenzja stanowi omówienie książki Jerzego Kandziory „Poeta w labiryncie historii. Studia o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego”. Głównym zamysłem autora monografii było odrzucenie pokusy hierarchizowania poszczególnych działań Ficowskiego, dzięki czemu czytelnik otrzymał zarówno kompletne studium dotyczące dzieł poety, jak i przewodnik po jego publikacjach związanych z Brunonem Schulzem, a także opracowanie projektu cyganologicznego. Autor recenzji podkreśla kluczową zaletę książki Kandziory, czyli umiejętność mikrologicznego odczytywania pojedynczych wierszy oraz dostrzegania atrakcyjnych strategii pisania o biografii Schulza. Publikacja ta jest podstawową lekturą dla admiratorów talentu Schulza, jak również samego Ficowskiego, który, co udowodnił monografista, czerpał z wyobraźni Schulza i uczynił ją jednym z głównych dorzeczy własnej sztuki.

Fikcjonalnie o Zagładzie – literatura polska, czeska i słowacka
Rec.: Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Edited by Elisa-Maria Hiemer, Jiří Holý, Agata Firlej, and Hana Nichtburgerová. Berlin–Boston 2021

Plik z tekstem

W recenzji omówiono anglojęzyczną publikację wieloautorską „Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts” (2021). Recenzent przybliża podstawowe wątki książki i omawia jego miejsce na tle innych nowych publikacji naukowych dotyczących literatury zagładowej w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Szczególną rolę odgrywa analiza ramy metodologicznej tomu oraz funkcjonalności jego struktury w odniesieniu do modeli encyklopedii, leksykonu czy słownika.

Nowa synteza literatury łagrowej
Rec.: Tadeusz Sucharski, Literatura polska z sowieckiego „domu niewoli”. Poetyka. Aksjologia. Twórcy. Kraków 2021. „Biblioteka Pana Cogito”

Plik z tekstem

Artykuł omawia monografię Tadeusza Sucharskiego „Literatura polska z sowieckiego »domu niewoli«” Jest to aktualnie najpoważniejsza synteza prozy i poezji łagrowej dostępna w języku polskim.

On wraca!... Proza poetycka Stanisława Przybyszewskiego w wydaniu krytycznym
Rec.: Stanisław Przybyszewski, Proza poetycka. Pentalogia: Requiem aeternam. – Z cyklu Wigilii. – De profundis. – Androgyne. – Nad morzem. Wstęp, edycja, komentarze i dodatek krytyczny Gabriela Matuszek-Stec. (Kraków 2022). Dzieła literackie. Edycja krytyczna w jedenastu tomach. T. 1

Plik z tekstem

Pierwszy tom edycji krytycznej pism Stanisława Przybyszewskiego, zawierający jego prozę poetycką, stanowi wybitne osiągnięcie polskiego edytorstwa naukowego. Tom opracowała Gabriela Matuszek-Stec. Recenzja podkreśla merytoryczne i tekstologiczne wartości edycji. Na treść tomu składa się pięć poematów Przybyszewskiego: „Requiem aeternam”, „Z cyklu Wigilii”, „De profundis”, „Androgyne” i „Nad morzem”. Edycja zawiera teksty wersji polskojęzycznych oraz fragmenty wersji w języku niemieckim. Matuszek-Stec opatrzyła tom obszernym wstępem historycznoliterackim oraz licznymi komentarzami, uwzględniła też i szczegółowo zrekonstruowała warianty tekstu wszystkich poematów. Poematy prozą Przybyszewskiego ukazują się tutaj w postaci kompleksowej jako dzieła o wielkich walorach poznawczych i niemałej wartości artystycznej.

Odtajnianie kanonu literatury węgierskiej
Rec.: Kinga Piotrowiak-Junkiert, Od idylli do ironii. Literatura węgierska wobec Zagłady w latach 1944–1948. Poznań 2020

Plik z tekstem

Recenzja podkreśla pionierskość napisanej przez Kingę Piotrowiak-Junkiert rozprawy, którą można uznać za najważniejszą spośród opublikowanych w ostatnich latach książkę poświęconą literaturze węgierskiej czasu wojny i Zagłady. Ocena ta wynika nie tylko z faktu, że autorka zgromadziła teksty dotąd nie poddane szczegółowej analizie, lecz również ze względu na próbę szczątkowego odtworzenia recepcji wybranych dzieł. Piotrowiak-Junkiert zrekonstruowała świadomość pisarzy dotyczącą Zagłady, którzy w późniejszym czasie albo współpracowali z reżimem komunistycznym, albo uzyskali zakaz druku. Każdy z nich jednak uformował własny język do opowiedzenia doświadczeń granicznych.

Kilka uwag w związku z artykułem „Zmierzch edycji krytycznych?” Marii Prussak
Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji